نام و نام خانوادگی شما شرکت کننده گرامی :
ایمیل:
شماره تماس خودتان :
شماره تماس منزلتان :
شماره تماس پدرتان :
شماره تماس مادر :
کد ده رقمی ملی یا شماره شناسنامه :
آدرس حدودی شما :
تاریخ تولد :
کد عضویت :
نحوه ي آشنايي شما با طرح به سوی خورشید :
آیا سابقه شرکت در اردو را دارید :
اگر پیغام یا انتقاد و پیشنهادی دارید برای ما بنویسید: پس اتمام پاسخ گویی و تکمیل فرم بر روی "ارسال فرم" درزیر کلیک کنید. با تشکر از شما دوست به سوی خورشیدی
به سوی خورشید